Lingua JuraLingua Jura

Laatste update op 1 mei 2015

1. Algemeen

De volgende afspraken en voorwaarden, alsook de eventuele met u schriftelijk overeengekomen wijzigingen, zijn van toepassing op de diensten die wij aan u verlenen. Deze algemene voorwaarden worden tevens vermeld op de website linguajura.be. De algemene voorwaarden van de klant en/of opdrachtgever, of enige andersluidende algemene voorwaarden in orders, bestelbons of andere, zijn niet van toepassing, behoudens een uitdrukkelijk en schriftelijk akkoord tussen partijen. De verwijzing naar “Lingua Jura” in deze algemene voorwaarden wordt gedefinieerd in paragraaf 11.

2. Bestelling

De diensten worden schriftelijk besteld door verzending van een bestelbon of een ondertekende kostenraming per post of per e-mail. Telefonische bestellingen dienen schriftelijk te worden bevestigd binnen 24 uur, indien de daaropvolgende dag een werkdag is, bij gebreke waaraan de bestelling als niet-geplaatst zal worden beschouwd. Door de bestelling aanvaardt de klant en/of opdrachtgever de algemene voorwaarden van Lingua Jura. Lingua Jura kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de onvolledige of onjuiste opgave door de klant en/of opdrachtgever van de facturatiegegevens. Indien de klant en/of opdrachtgever een correctie vraagt van een uitgeschreven factuur, zal een administratieve kost van EUR 50 worden aangerekend.

3. Vertalingen

Het materiaal nodig voor het vertaalwerk wordt door de klant en/of de opdrachtgever op zijn kosten aangeleverd aan Lingua Jura. De kosten om de vertaling en voornoemd materiaal aan de klant en/of de opdrachtgever (terug) te bezorgen, worden gedragen door Lingua Jura, voor zover daarbij gebruik wordt gemaakt van e-mail of de gewone postdiensten. Voor elke vertaling worden de woorden, uitdrukkingen en spelling van erkende woordenboeken als correct beschouwd door Lingua Jura. De klant en/of de opdrachtgever kan niettemin vooraf zijn voorkeur voor een spelling of precieze woordkeuze aan Lingua Jura ter kennis brengen. De klant en/of de opdrachtgever zal vooraf of tijdens de uitvoering van de overeenkomst aan Lingua Jura alle inlichtingen verstrekken die nodig zijn voor de goede uitvoering van de gevraagde prestaties. Indien de tekst specifieke afkortingen bevat, wordt de klant en/of de opdrachtgever verzocht de betekenis ervan mee te delen. Elke vertaling wordt uitgevoerd onder het beroepsgeheim, behoudens het schriftelijk akkoord van de klant en/of de opdrachtgever om hiervan af te wijken. Elke juridische vertaling wordt uitgevoerd door een vertaler met een juridische achtergrond zonder dat dergelijk vertaalwerk enig juridisch advies inhoudt. Enkel indien de klant en/of opdrachtgever de te vertalen tekst aanlevert als een editeerbaar Word, Excel, of Powerpoint document zal Lingua Jura de oorspronkelijke lay-out (lettertype, bladspiegel en paragraafindeling) van de brontekst zoveel als mogelijk proberen te respecteren. Ingeval van eenzijdige beëindiging van de opdracht zal de opdrachtgever een vergoeding verschuldigd zijn aan Lingua Jura. De vergoeding zal bestaan uit een vergoeding van de reeds geleverde prestaties volgens de tarieven van Lingua Jura en een forfaitaire vergoeding gelijk aan 25% van de overeengekomen prijs, behoudens het bewijs van een grotere schade. Lingua Jura verbindt zich ertoe om de digitale bestanden die te maken hebben met alle vertaalopdrachten (bronteksten en vertalingen) te bewaren op zijn servers gedurende een periode van vijf (5) jaar. Daarna behoudt Lingua Jura zich het recht voor om deze digitale bestanden te verwijderen.

4. Klachten

Op straffe van verval, dient elke klacht per aangetekende brief en op gemotiveerde wijze meegedeeld te worden binnen zeven (7) dagen vanaf de levering van de vertaling, bij gebreke waaraan de geleverde vertaling als aanvaard wordt beschouwd. Klachten of betwistingen over de conformiteit van de vertaling, die binnen de contractuele termijn werden geformuleerd, dienen grondig gemotiveerd te worden met woordenboeken, glossaria, door bevoegde “native speakers” geschreven gelijkwaardig tekstmateriaal. Het ongemotiveerd weigeren van een vertaling vormt geen reden tot niet-betaling van de kostenstaat. Geen enkele klacht geeft de klant en/of opdrachtgever het recht zijn betalingsverplichtingen op te schorten.

5. Leveringstermijn – Levering

Lingua Jura zal niet gehouden zijn aan de leverings- en uitvoeringstermijnen vooropgesteld door de klant en/of opdrachtgever, behoudens andersluidende schriftelijke bepaling. De door Lingua Jura vermelde leverings- en uitvoeringstermijnen zijn louter indicatief. Overschrijding van deze termijnen kan in geen geval weerhouden worden als contractuele fout in hoofde van Lingua Jura, noch aanleiding geven tot een boete en/of schadevergoeding. Lingua Jura kan op geen enkele wijze verantwoordelijk worden gehouden voor de laattijdige levering of verlies van zending door derden of beschadigingen tijdens de verzending. De prijzen voor beëdigde en gelegaliseerde vertalingen zijn inclusief verzendingskosten via priorpost in België. Indien de klant en/of opdrachtgever levering via aangetekende zending of koerier wenst, wordt hiervoor een supplement aangerekend.

6. Overmacht

Bij overmacht worden de verplichtingen van Lingua Jura opgeschort. In dat geval is zij enkel verplicht te leveren, dan wel haar andere verbintenissen uit te voeren, zodra dat redelijkerwijze mogelijk is.

7. Betaling

De kostenstaten zijn betaalbaar binnen vijftien (15) dagen na factuurdatum, netto, contant en zonder korting aan het adres van de maatschappelijke zetel, tenzij anders overeengekomen. Het wisselkoersrisico en de inningskosten zijn ten laste van de klant en/of opdrachtgever, die Lingua Jura hiervoor dient te vergoeden en te vrijwaren. De BTW, evenals elke andere opgelegde of op te leggen heffing of taks, is steeds ten laste van de klant en/of opdrachtgever. Indien bij betalingen die door de klant en/of opdrachtgever worden uitgevoerd vanaf een niet-Euro rekening automatisch bankkosten worden gedebiteerd van de bankrekening van Lingua Jura, zullen deze kosten worden doorgefactuurd aan de klant en/of opdrachtgever vermeerderd met een redelijke administratiekost. De opdrachtgever blijft in alle gevallen medeverantwoordelijk voor de betaling binnen de door Lingua Jura gehanteerde betalingstermijn, ook indien de opdrachtgever handelt in opdracht van een eindklant, aan wie Lingua desgevallend heeft aanvaard te factureren, en ongeacht de betalingstermijnen toegepast door de eindklant. In geval van betwisting, moet de kostenstaat worden geprotesteerd bij gemotiveerde aangetekende brief, binnen zeven (7) dagen na de datum van de kostenstaat. Bij gebreke daaraan wordt de kostenstaat als aanvaard beschouwd. Elke kostenstaat die op de vervaldag niet of niet volledig is voldaan, zal van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling worden verhoogd met een interest van 12% per jaar, en met een forfaitaire en onherleidbare vergoeding van 10% op het nog verschuldigde bedrag, met een minimum van 125 EUR. De niet-betaling op de vervaldag van een enkele kostenstaat maakt het verschuldigde saldo van de andere, zelfs niet-vervallen kostenstaten van rechtswege onmiddellijk opeisbaar.

8. Beperking van aansprakelijkheid

Lingua Jura kan enkel aansprakelijk zijn in geval van opzet. In elk geval, behalve bij bedrog, zal de aansprakelijkheid van Lingua Jura steeds beperkt zijn tot het bedrag van de gefactureerde of de betaalde sommen door de klant en/of opdrachtgever, die aanleiding heeft gegeven tot de opdracht in kwestie. Lingua Jura kan onder geen beding aansprakelijk worden gesteld voor onrechtstreekse schade, inbegrepen de verhoging van algemene kosten, verlies van cliënten, gederfde winsten, vermissing, verwisseling of beschadiging van elektronische gegevens. Deze opsomming is niet limitatief.

9. Ontbinding

Lingua Jura is, indien de klant en/of opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen voldoet, of in het geval van kennelijk onvermogen, vereffening of faillissement van de klant en/of opdrachtgever, gerechtigd de opdracht geheel of gedeeltelijk te beëindigen dan wel de uitvoering ervan op te schorten, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.

10. Auteursrechten

Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen, behoudt Lingua Jura het auteursrecht op de door Lingua Jura vervaardigde vertalingen en teksten. De klant en/of de opdrachtgever vrijwaart Lingua Jura tegen de aanspraken van derden wegens vermeende inbreuken op eigendoms-, octrooi- of auteursrechten, of andere intellectuele eigendomsrechten in verband met de uitvoering van de opdracht. De klant en/of de opdrachtgever bevestigt dat hij over de nodige rechten beschikt om de toestemming te geven de teksten te laten vertalen.

11. Definities

“Lingua Jura” is een handelsnaam van Empress Development BVBA, met maatschappelijke zetel te B-8750 Wingene, België, Lavoordestraat 33A, ingeschreven in het register van rechtspersonen van Gent, afdeling Brugge (ondernemingsnummer BE 0475.815.583).

12. Geschillenregeling

De contractuele verhouding en alle niet-contractuele verbintenissen die uit of met betrekking tot deze contractuele verhouding ontstaan, worden beheerst door het Belgisch recht. Alle geschillen die uit of met betrekking tot deze contractuele verhouding ontstaan (met inbegrip van geschillen betreffende niet-contractuele verbintenissen die uit of met betrekking tot deze contractuele verhouding ontstaan), behoren tot de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van Gent, afdeling Brugge (België).